มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ในตำบลท่าผาปุ้ม

0
181

วันที่ 18 มีนาคม 2565 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ได้ มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ในตำบลท่าผาปุ้ม โดยมี ร.ต.ต.ผดุงเกียรติ  วัชรสุทธากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม     เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุม อบต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน