ประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2562

0
523

วันที่  20,22 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการประเมินคุณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ออกพื้นที่ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลท่าผาปุ้ม ประกอบด้วย ศพด.บ้านท่าผาปุ้ม/ศพด.บ้านแม่เตี๋ย/ศพด.บ้านห้วยผึ้ง และศพด.บ้านห้วยหมากหนุน