ประเมินภายในปีการศึกษา 2564

0
247

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตำบลท่าผาปุ้มได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบ 4 แห่ง ได้แก่ ศพด.บ้านท่าผาปุ้ม/ศพด.บ้านแม่เตี๋ย/ศพด.บ้านห้วยผึ้ง/ศพด.บ้านห้วยหมากหนุน ระหว่างวันที่  11-12 พฤษภาคม 2565