ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าผาปุ้ม ส่งมอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสราย นางจันทร์ฝน หมูติ๊บ

0
356

เมื่อวันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564 ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลท่าผาปุ้มร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชน        ตำบลท่าผาปุ้ม ส่งมอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสรายนางจันทร์ฝน หมูติ๊บ