ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2564

0
240

         ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  เขตเลือกตั้งที่ 1

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  เขตเลือกตั้งที่ 2

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  เขตเลือกตั้งที่ 3

 

   ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้มเขตที่ 4

    ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  เขตเลือกตั้งที่ 5

 

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  เขตเลือกตั้งที่6    ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  เขตเลือกตั้งที่ 7 ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  เขตเลือกตั้งที่ 8