ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ของ อบต.ท่าผาปุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2562

0
324

อบต.ท่าผาปุ้มขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ของ อบต.ท่าผาปุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2562 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
รายชื่อทุนการศึกษาฯ