ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาได้รับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ประจำปี พ.ศ. 256๕

0
66