ประกาศราชื่อผู้ผ่านการพิจารณาได้รับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ประจำปี พ.ศ. 2564

0
240

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ลงวันที่  13   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ประจำปี พ.ศ.2564 นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้มได้พิจารณาผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อประกาศแนบท้ายนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน(งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565)img20211103_14050128