ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0
112

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม   จะดำเนินการประกาศ     เรื่อง  หลักเกณฑ์การสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน  นักศึกษา   ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส      ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ประจำปี พ.ศ.2565 รับสมัครระหว่างวันที่  25  กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้  ประกาศฯ