คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม

0
262

การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน