คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม

0
296

คำสั่งการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัด