คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม

0
268

การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัด