คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม

0
219

การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัด