กิจกรรมตรวจรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

0
278

กิจกรรมตรวจรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าผาปุ้ม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เตี๋ย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผึ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหมากหนุน
ระหว่างวันที่ 20 -21 พฤษภาคม 2564