การมอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2562

0
235

งานพัฒนาชุมชมและสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าผาปุ้ม มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในตำบลท่าผาปุ้ม จำนวน 2 ราย