การนิเทศตามการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าผาปุ้ม

0
439

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. การนิเทศตามการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จากคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอแม่ลาน้อย เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก